Etický kodex

Pravidla etického chování ve vztahu k:

 • Zaměstnanci:
  • Zaměstnavateli:
   • Stanovuje pravidla dle jednotlivých pracovních pozic.
   • Definuje práva a povinnosti, které se na pracovníky vztahují.
   • Řádně seznamuje své zaměstnance s pravidly své společnosti.
 • Zaměstnavateli:
  • Zaměstnanec:
   • Při plnění svých funkcí vždy slouží zájmu firmy a zdrží se jednání, které by ohrozilo nebo mohlo ohrozit důvěryhodnost a serióznost společnosti.
   • Při výkonu svých pracovních povinností respektuje pravomoci a hierarchické postavení svých spolupracovníků.
   • Za všech situací vystupuje slušně a korektně, jedná pouze v rámci svých pravomocí a odpovědností.
   • Zásadně nesděluje mimo firmu žádné firemní informace a v souladu s ustanovením Pracovního řádu dodržuje zásady ochrany firemního tajemství.
   • Zdrží se jakéhokoliv jednání, které by vedlo ke střetu firemního zájmu s jeho zájmem soukromým.
   • Ctí zásadu loajality, nevyjadřuje se hanlivě či urážlivě o společnosti.
   • Respektuje vnitřní pravidla daná metodikou společnosti.
   • Svým chováním a vystupováním prezentuje na veřejnosti dobré jméno společnosti.
   • Prohlašuje, že etický kodex přijímá jako závazný dokument, který stanovuje zásadní normy chování ve výrobním procesu.
 • Spolupracovníkům
  • Zaměstnanec:
   • Respektuje práva a povinnosti vyplývající z jejich pracovní pozice.
   • Se svými spolupracovníky nejedná nadřazeně.
   • Pracovní problémy řeší v pracovním týmu a řídí se vzájemnými dohodami a ujednáními v rámci pracovního týmu.
   • Prokazuje toleranci vůči svým spolupracovníkům v případě nástupu nového pracovníka, nebo v případě návratu pracovníka po dlouhodobé nepřítomnosti.
   • Využívá svých znalostí a zkušeností k pomoci a podpoře svých spolupracovníků, projevuje ochotu ke spolupráci v rámci nutných zástupů.
   • Zachovává mlčenlivost o informacích, které se dotýkají soukromí jeho spolupracovníků.
 • Zákazníkovi
  • Zaměstnanec:
   • Je v rámci svého pracovního jednání nositelem firemní kultury, a proto je povinen jednat vždy přímo, korektně a s ohledem na maximální možnou míru zajištění požadavků zákazníka.
   • Jestliže není schopen sám vzniklou situaci u zákazníka řešit (z důvodu pochybností, nejasností, kompetencí či pravomocí), je povinen tuto záležitost eskalovat na svého nadřízeného a o tomto kroku informovat zákazníka.
   • Nakládá s majetkem zákazníka tak, aby nedocházelo k jeho ztrátě či poškození.
   • Vždy ctí zásady slušného chování.
  • Zaměstnavatel:
   • Řídí se odsouhlasenými zákaznickými požadavky, zajišťuje jejich přenesení v rámci své společnosti.
 • Ochraně životního prostředí
  • Zaměstnanec:
   • Respektuje a dodržuje požadavky na nakládání s odpady.
   • Dodržuje stanovené postupy, neplýtvat materiály a energiemi (nenechávat stroje a zařízení zapnuté mimo pracovní výkon apod.).
   • Upozorňuje nadřízené na všechny případy plýtvání energiemi nebo možnosti jejich úspor.
   • Dodržuje pořádek na pracovišti, respektuje místa pro uložení materiálů, věnuje pozornost jeho ochraně, např. před klimatickými vlivy a podobně.
  • Zaměstnavatel:
   • Dbá na zajištění vhodného pracovního prostředí, dle jednotlivých pracovních činností.
   • Stanovuje pravidla týkající se životního prostředí.
 • Dodržování zásad bezpečnosti práce
  • Zaměstnanec:
   • Důsledně dodržuje stanovená místa výkonu práce, nepohybuje se mimovolně v jiných prostorách.
   • Důsledně dodržuje stanovené pracovní postupy a stanovené materiály.
   • Důsledně používá stanovené ochranné prostředky, pečuje o ně a používá je pouze tehdy, splňuje-li jejich aktuální stav požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost.
   • Pracuje pouze s těmi stroji a zařízeními, pro něž má odpovídající kvalifikaci.
   • Upozorní nadřízené na všechna nepředvídaná rizika, s nimiž se na pracovišti setká a přeruší pracovní výkon až do doby jejich minimalizace.
  • Zaměstnavatel:
   • Definuje pravidla používání ochranných prostředků, pracovních míst, strojů a zařízení.
   • Zajišťuje pracovní pomůcky, oděv a obuv dle interních pravidel pro své zaměstnance.
   • Zajišťuje odpovídající kvalifikace k jejich používání.
 • Pracovnímu výkonu
  • Zaměstnanec:
   • Je povinen dodržovat na všech pracovištích pořádek s ohledem na zajišťovaný pracovní výkon.
   • Po ukončení pracovního výkonu je povinen uložit použité nářadí a nástroje na stanovené místo, zbytky a odpad odklidit do odpovídajících odpadových nádob.
   • V případě, že v průběhu pracovního výkonu dojde k poškození nějakého pracovního nástroje nebo zařízení, je zaměstnanec povinen tento nástroj/zařízení zřetelně označit (např. nápisem NEPOUŽÍVAT nebo MIMO PROVOZ) a nahlásit vzniklou situaci odpovědnému pracovníkovi.
   • Nesmí po ukončení pracovního výkonu opustit pracovní místo bez zajištění řádného úklidu, neboť by mohl zapříčinit nebezpečí úrazu osob, poškození výrobního zařízení, případně i jeho zničení.
   • Pokud zapříčiní svou nedbalostí, ať již při samotném pracovním výkonu nebo při úklidu pracoviště, jakékoliv problémy, nese plnou odpovědnost za svůj postup včetně následků takového jednání.
 • Ústrojní kázni
  • Zaměstnanec:
   • Je povinen používat přiřazený oděv s ohledem na konkrétní pracovní výkon, včetně pracovní obuvi.
   • Má-li se zaměstnanec účastnit jednání se zákazníkem na úrovni vyšší, než je jeho běžný pracovní výkon, je povinen přizpůsobit své oblečení a celkový image úrovni tohoto jednání.
 • Dodržování kodexu, norem a ustanovení a jejich ověřování
  • Zaměstnavatel:
   • Kontrolu dodržování výše uvedených pravidel provádí vedení společnosti nebo jím pověřené osoby či organizace a zákazníci nebo jimi pověřené osoby (např. auditoři apod.).
   • Závěry provedených kontrol jsou pro vedení společnosti závazné a jsou podkladem pro hodnocení jednotlivých pracovníků, další zlepšování činnosti firmy i služeb zákazníkům.
   • Informace o zajištění environmentu a bezpečnosti práce podává ředitel CHS, a.s. na vyžádání.

V Chotěboři dne 1.6.2024

Chotěbořské strojírny, a.s.

IČ: 45534519 / DIČ: CZ45534519

Adresa: Herrmannova 520, 583 01 Chotěboř / mapa

Tel: +420 569 551 111

Zobrazit všechny kontakty

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: