Všeobecné obchodní podmínky

Základní podmínky dodávek

 • Obecná ustanovení
  • Tyto základní podmínky dodávek (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky, za kterých společnost Chotěbořské strojírny, a.s. uzavírá kupní smlouvy o dodávkách svých výrobků a jejich příslušenství, dále obsah těchto kupních smluv a práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z těchto smluv. Upravují též, nikoliv však výlučně, nároky při porušení povinností z těchto smluv. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, kterou uvedená společnost uzavírá ohledně dodávek svých výrobků a jejich příslušenství. Jiné než tyto Podmínky lze použít jedině tehdy, je-li to výslovně písemně dohodnuto. Smluvní strany se mohou od těchto Podmínek odchýlit pouze na základě oboustranné písemné dohody.
  • Prodávajícím se rozumí společnost Chotěbořské strojírny, a.s., se sídlem Herrmannova 520, 583 01 Chotěboř, IČ: 45534519, DIČ: CZ45534519, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 606. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je předání výrobků a jejich příslušenství kupujícímu a převedení vlastnického práva na kupujícího oproti povinnosti kupujícího výrobky převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu.
  • Cenové údaje a jiná prohlášení a přísliby jsou pro prodávajícího závazné jen tehdy, jestliže je to výslovně písemně dohodnuto.
  • Kupní smlouvu lze uzavřít na základě objednávky, kterou předloží kupující prodávajícímu a která musí splňovat tyto základní náležitosti:
   • přesné označení firmy kupujícího (jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby), IČ, DIČ, adresa kupujícího (bydliště a místo podnikání fyzické osoby anebo sídlo právnické osoby), bankovní spojení kupujícího;
   • kontaktní osoba, telefon, adresa místa dodání zboží;
   • označení objednávaného výrobku (název, číslo);
   • objednávané množství výrobku;
   • způsob platby;
   • způsob dopravy;
   • požadovaný termín dodání zboží.
  • Objednávka doručená prodávajícímu je pro kupujícího závazná. Budou-li součástí objednávky kupujícího další než shora uvedené údaje, anebo údaje, které by byly v rozporu s těmito Podmínkami, či s písemnou dohodou prodávajícího a kupujícího, zejména pak odlišné požadavky na cenu objednávaných výrobků, než která vyplývá z písemné dohody prodávajícího a kupujícího, platí takovéto údaje pro účely kupní smlouvy za nenapsané, ledaže je prodávající výslovně písemně schválí.
  • Okamžikem, kdy prodávající potvrdí kupujícímu objednávku, je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud prodávající objednávku výslovně nepotvrdí, považuje se kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím za uzavřenou tehdy, pokud prodávající dodá v souladu s objednávkou objednané zboží kupujícímu. Nedílnou součástí každé kupní smlouvy se stávají tyto Podmínky. Odchylky od Podmínek jsou možné pouze tehdy, je-li to písemně ujednáno.
  • Předmětem uzavřené kupní smlouvy je závazek prodávajícího předat kupujícímu zboží určené v objednávce, převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu řádně a včas kupní cenu zboží ve výši a způsobem, které jsou určeny podle těchto Podmínek, anebo jsou písemně dohodnuty prodávajícím a kupujícím.
  • Pokud nejsou v kupní smlouvě výslovně dohodnuty zvláštní technické podmínky, je zboží dodáváno v obvyklém provedení. Kupující předložením své objednávky potvrzuje, že je s technickými parametry objednávaného zboží seznámen (výkresy, normy, zvláštní technická ujednání).
  • Poté, co je uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouva, nemůže kupující bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího kupní smlouvu jednostranně měnit či rušit. Pokud kupující požaduje zrušení uzavřené smlouvy a prodávající s tímto zrušením vysloví písemně souhlas, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu odstupné ve výši 75% kupní ceny zboží, které bylo předmětem takto zrušené kupní smlouvy, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou jinak.
  • Dílčí dodávky zboží v době plnění dle kupní smlouvy jsou po výslovné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím přípustné.
 • Kupní cena výrobků a obalů
  • Výrobky jsou dodávány za kupní ceny, které jsou písemně dohodnuty mezi prodávajícím a kupujícím.
  • Kupní cena výrobků se rozumí bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude k ceně připočtena v zákonné výši. V případě jiné dodací podmínky než EXW, nebo FCA Chotěbořské strojírny, a.s., Herrmannova 520, 583 01 Chotěboř (dle INCOTERMS® 2020) kupní cena zahrnuje náklady na přepravu zboží do sjednaného místa dodání a příp. proclení dodávaného zboží.
  • Prodávající a kupující se mohou písemně dohodnout, že kupujícímu bude za podmínky řádných a včasných úhrad fakturovaných kupních cen zboží poskytnuta sleva za včasnou úhradu z řádně a včas uhrazených faktur (dále jen „Skonto“), která, je-li sjednána, se stanoví procentem z fakturované částky bez DPH. Skonto se odečítá z fakturované ceny bez obalů a DPH.
  • Kupující je vedle kupní ceny výrobků povinen uhradit prodávajícímu též cenu obalů, zejména palet, plastových přepravek, kartonových krabic a ostatního přepravního zakládacího materiálu, dodaných spolu s objednanými výrobky, není-li mezi prodávajícím a kupujícím výslovně dohodnuto jinak. Tyto obaly budou účtovány v částkách dle písemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Ceny obalů se rozumí bez DPH.
  • Cenu obalů je kupující povinen zaplatit společně s kupní cenou za zboží ve stejném termínu, který platí pro kupní cenu zboží.
  • Za podmínky, že kupující nebude v prodlení s plněním svých závazků vůči prodávajícímu, bude prodávající od kupujícího vykupovat zpět předem výslovně dohodnuté vratné obaly, v nichž své zboží kupujícímu dodal. Není-li výslovně dohodnuto jinak, musí být vratné obaly dopraveny prodávajícímu k výkupu do jeho závodu na adrese jeho sídla a doba mezi dodáním vratných obalů (se zbožím) kupujícímu a jejich zpětným výkupem nesmí přesáhnout 12 měsíců. Vratné obaly musí být nepoškozené. Prodávající bude za uvedených podmínek vykupovat zpět vratné obaly za ceny dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím v okamžiku prvotního prodeje těchto obalů kupujícímu. Splatnost výkupní ceny bude stejná, jako byla původní splatnost kupní ceny vykupovaných vratných obalů při jejich prodeji kupujícímu. Výkupní ceny vratných obalů se rozumí bez DPH.
  • Po uplynutí lhůty 12 měsíců od jejich prodeje mohou být vratné obaly vykoupeny pouze na základě zvláštní dohody smluvních stran.
  • Kupující je vždy povinen vrátit obaly proclené. Pokud nebudou vratné obaly celně odbavené, nebude je prodávající vykupovat zpět.
  • Prodávajícímu je vyhrazeno právo provádět po dohodě s kupujícím změny cen výrobků a obalů.
 • Platební podmínky
  • Platby kupní ceny zboží i obalů ve prospěch prodávajícího je možné realizovat:
   • předem na základě zálohové faktury prodávajícího;
   • bankovním převodem na účet prodávajícího;
   • hotovostní platbou (pouze po předchozí domluvě).
  • Kupujícímu, který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím poprvé, nebo má k prodávajícímu jakýkoliv nevyrovnaný splatný závazek z předchozích kupních smluv, nebo z jiného důvodu, vystavuje prodávající zálohovou fakturu ve výši 100% celkové kupní ceny zboží, včetně ceny obalů. Kupující je povinen částku uhradit v požadovaném termínu. Dodání zboží je v takovém případě podmíněno úhradou celé kupní ceny včetně ceny obalů prodávajícímu. Prodávající může určit, že postup podle tohoto ustanovení se užije i u kupujícího, který s prodávajícím již v minulosti kupní smlouvu uzavřel, nicméně jsou zde jiné důvody, které vedou prodávajícího k žádosti o předplatbu, zejména pokud pojišťovna pojišťující prodávajícímu riziko insolvence jeho odběratelů odmítne pojistit riziko insolvence tohoto kupujícího.
  • Není-li kupní cena uhrazena předem ve smyslu předchozího bodu těchto Podmínek, anebo není-li výslovně písemně sjednána jiná lhůta splatnosti, je kupující povinen uhradit celou kupní cenu zboží včetně ceny obalů ve lhůtě splatnosti čtrnácti (14) dnů od data vystavení faktury, kterou prodávající tuto cenu vyúčtuje. Není-li výslovně písemně dohodnuto jinak, Prodávající kupní cenu vyúčtuje při dodání zboží.
  • Prodávající může kupujícímu stanovit maximálně přípustné saldo nezaplacených splatných i nesplatných pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu (dále jen „Maximální saldo“), při jehož dosažení je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží kupujícímu, a to včetně dodávek z již uzavřených kupních smluv, anebo požadovat předplatbu podle bodu 3.2. těchto Podmínek.
  • Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu, popř. další platby podle kupní smlouvy a těchto Podmínek je splněn připsáním celé částky na účet prodávajícího u jeho banky, nebo předáním hotovosti v plné výši prodávajícímu v jeho sídle.
  • Platební lhůty se považují za dodržené, jestliže peněžní závazek je připsán na účet prodávajícího u jeho banky do stanoveného termínu, nebo v téže lhůtě složen v hotovosti prodávajícímu v jeho sídle. Přijaté platby se mohou podle volby prodávajícího zúčtovat na jiné, dosud otevřené pohledávky vůči kupujícímu.
  • Proti pohledávkám prodávajícího není možné jednostranné započtení pohledávek kupujícího.
  • Prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu, který je v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči prodávajícímu, dále tehdy, pokud kupující vstoupil do likvidace, byl zjištěn jeho úpadek, nebo na jeho majetek byl prohlášen konkurs, nebo povolena reorganizace podle Insolvenčního zákona (popřípadě prohlášen konkurs, nebo povoleno vyrovnání podle zákona o konkursu a vyrovnání), byl proti němu podán insolvenční návrh podle Insolvenčního zákona (respektive návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek, nebo na povolení vyrovnání podle zákona o konkursu a vyrovnání) a dále tehdy, je-li dána důvodná obava, že plnění závazků (i dosud nesplatných) kupujícím je vážně ohroženo.
  • Trvá-li prodlení s plněním jakéhokoliv závazku kupujícího vůči prodávajícímu déle než 7 dní, je prodávající oprávněn odstoupit od všech kupních smluv. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od všech kupních smluv tehdy, vstoupil-li kupující do likvidace, nebo byl-li proti němu podán insolvenční návrh podle Insolvenčního zákona (respektive návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek, nebo na povolení vyrovnání podle zákona o konkursu a vyrovnání), byl-li zjištěn jeho úpadek, nebo na jeho majetek prohlášen konkurs, či povolena reorganizace podle Insolvenčního zákona (respektive prohlášen konkurs, nebo povoleno vyrovnání podle zákona o konkursu a vyrovnání), nebo pokud byl zamítnut insolvenční návrh podaný proti kupujícímu (respektive návrh na prohlášení konkursu na majetek kupujícího) pro nedostatek majetku. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody včetně ušlého zisku, který mu ušel v důsledku zániku smluv a právo na smluvní pokutu.
  • Ocitne-li se kupující v prodlení s placením jakéhokoliv platebního závazku podle kupní smlouvy a těchto Podmínek, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.
 • Dodání zboží, přechod vlastnického práva, výhrada vlastnického práva
  • Zboží je dodáno splněním dohodnuté podmínky dle INCOTERMS® 2020. Uskutečňuje-li kupující vlastní odvoz, je zboží dodáno jeho předáním kupujícímu (nebo jeho dopravci) v sídle prodávajícího. V tomto případě je kupující povinen písemně sdělit prodávajícímu konkrétní fyzickou osobu, jíž bude zboží vydáno a registrační značku (RZ) vozidla, na které bude zboží naloženo, jinak nese riziko případného vydání zboží neoprávněné osobě. Prodávající není bez tohoto sdělení povinen zboží vydat. V případě odeslání zboží prodávajícím na určité místo, které není provozovnou kupujícího, je kupující povinen sdělit stejným způsobem osobu, jíž má být zboží dopravcem předáno a zajistit její přítomnost v určeném místě. Pokud tyto povinnosti nesplní, anebo pokud nezajistí převzetí zboží od dopravce při jeho odeslání do provozovny kupujícího, nese plně riziko případné ztráty či poškození zboží a je současně povinen uhradit prodávajícímu v plném rozsahu náklady případné opakované přepravy zboží. Ustanovení věty prvé tohoto bodu však není tímto ujednáním nijak dotčeno.
  • Provádí-li kupující vlastní odvoz zboží, je povinen vždy jeden den předem domluvit s prodávajícím přesný čas nakládky. Pokud kupující tuto povinnost nesplní a přistaví vozidlo bez předchozí domluvy s prodávajícím, zaplatí prodávajícímu logistický příplatek ve výši 500,- Kč.
  • V případě, že kupující v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou neodebere od prodávajícího objednané zboží včas a jeho prodlení s plněním této povinnosti přesáhne 7 dnů, je povinen zaplatit prodávajícímu skladné ve výši 200,- Kč za každý započatý týden prodlení kupujícího, po který bude toto zboží uskladněno v závodě prodávajícího a každý 1 m2 prostoru, který toto zboží při tomto skladování zabere.
  • Vlastnické právo k dodanému zboží a obalům přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení jejich celé kupní ceny.
  • Kupující je oprávněn prodat či zpracovat zboží s výhradou vlastnického práva pouze v rámci běžné obchodní činnosti, za běžných obchodních podmínek, a pokud vůči prodávajícímu není v prodlení s placením, ovšem za předpokladu, že svého odběratele upozorní při prodeji tohoto zboží na existenci výhrady vlastnictví. Kupující není oprávněn činit jiné dispozice s tímto zbožím, zejména zřídit k tomuto zboží zástavní právo či poskytnout jiné zajištění ve prospěch třetí osoby.
  • V případě, že bude kupující v prodlení s placením kupní ceny zboží, je prodávající oprávněn z titulu výhrady vlastnického práva vyzvat kupujícího k okamžitému vydání tohoto zboží a dostavit se k převzetí zboží do místa jeho uložení. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu převzetí zboží a poskytnou veškerou nezbytnou součinnost. Veškeré náklady spojené s uplatněním výhrady vlastnického práva nese kupující.
 • Odpovědnost za vady zboží
  • Prodávající odpovídá kupujícímu za smluvenou jakost zboží a za to, že si zboží tuto jakost zachová po stanovenou záruční dobu. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců od jeho dodání, není-li mezi prodávajícím a kupujícím výslovně dohodnuto jinak. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, neodbornou manipulací, nebo nevhodným skladováním.
  • Kupující je povinen zboží společně s obaly při jeho dodání s náležitou odbornou péčí prohlédnout a zjistit, zda se u něj nevyskytují vady a zda je dodávka kompletní.
  • Kupující je povinen veškeré vady uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, anebo poté, co je při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit podle předchozího bodu těchto Podmínek, měl při vynaložení odborné péče zjistit. Vady je povinen uplatnit písemně s těmito náležitostmi:
   • specifikace reklamované vady;
   • reklamované množství;
   • číslo faktury nebo dodacího listu;
   • identifikace balicí jednotky;
   • datum expedice, resp. dodání;
   • spojení na kontaktní osobu oprávněnou k projednání reklamace.
  • Pokud mezi prodávajícím a kupujícím nebylo dohodnuto jinak, prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne obdržení jejího písemného oznámení. V případě, že Prodávající považuje za nutné k posouzení reklamace uskutečnit prohlídku reklamovaného zboží, je kupující povinen tuto prohlídku prodávajícímu umožnit, nejdéle však do 30 dnů ode dne obdržení výzvy prodávajícího. V takovém případě je prodávající povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne uskutečnění prohlídky reklamovaného zboží. Nedodrží-li kupující lhůty výše uvedené, má se za to, že na reklamaci netrvá a ta tímto zaniká. Náklady na vrácení, případně likvidaci vadného zboží nese prodávající pouze v případě, prokáže-li se oprávněnost reklamace.
  • Nebezpečí poškození, ztráty či zkázy zboží a obalů přechází na kupujícího okamžikem jejich dodání (viz odstavec 4.1. těchto Podmínek).
  • Bez zvláštní dohody s kupujícím se dodávka zboží nepojišťuje proti krádeži, přepravním a požárním škodám. Požaduje-li kupující uzavření pojistky, pak se tato pojistka uzavře na náklady kupujícího.
  • Spolu s vlastnickým právem ke zboží, a obalům se na kupujícího přenáší i povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z nich stanovené v § 10 a 12 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech.
 • Závěrečná ustanovení
  • Tyto Podmínky, kupní smlouvy a veškeré právní vztahy z nich plynoucí se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
  • Kupující na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765/2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
  • Smluvní strany uzavřením kupní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Podmínky, výslovně prohlašují, že:
   • uzavření a plnění kupní smlouvy spadají do rámce jejich statutárních pravomocí, nejsou v rozporu s jejich zakladatelskými dokumenty a byly řádně schváleny v souladu s vnitřními pravidly daného subjektu (společnosti);
   • povinnosti stanovené v kupní smlouvě a těchto Podmínkách jsou platné a závazné povinnosti, vynutitelné v souladu se smlouvou a Podmínkami (s výjimkou omezení stanovených Insolvenčním zákonem, popřípadě jinými právními předpisy, které omezují práva věřitelů obecně);
   • obchod vymezený v kupní smlouvě a těchto Podmínkách a kroky, které mají být podniknuty v souladu s kupní smlouvou a těmito Podmínkami nejsou v rozporu s jakýmkoliv zákonem nebo jiným příslušným právním předpisem, ani s jakýmkoli příslušným nařízením soudu nebo jiného orgánu veřejné moci;
   • obchod vymezený v kupní smlouvě a těchto Podmínkách a kroky, které mají být podniknuty v souladu s kupní smlouvou a těmito Podmínkami nejsou v rozporu s jakýmkoliv smluvním ujednáním, kterým by byla ta která smluvní strana vázána;
   • nejsou v úpadku, na jejich majetek nebyl prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace podle Insolvenčního zákona (respektive na jejich majetek nebyl prohlášen konkurs, ani nebylo povoleno vyrovnání podle zákona o konkursu a vyrovnání), popřípadě zamítnut insolvenční návrh (respektive návrh na prohlášení konkursu) pro nedostatek majetku a současně nebyl proti nim ani podán insolvenční návrh (respektive návrh na prohlášení konkursu u soudu);
   • nejsou účastníky žádného soudního řízení, nebo řízení před rozhodci, jehož předmět by se dotýkal nebo mohl dotýkat předmětu kupní smlouvy.
  • Kupující je povinen plně odškodnit prodávajícího za jakékoli škody, ztráty, výdaje, dluhy nebo jakékoli jiné závazky (včetně rozumných výdajů na právní poradce) vzniklé prodávajícímu z důvodu, že jakékoli prohlášení nebo záruka kupujícího v kupní smlouvě a těchto Podmínkách či jiných dohodách uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím je nepravdivá nebo zavádějící nebo z důvodu porušení jakékoli povinnosti podle kupní smlouvy, těchto Podmínek či jiné dohody ze strany kupujícího. Nárok na zaplacení sjednané smluvní pokuty není přitom dotčen.
  • V případech, kdy jakýkoli závazek podle kupní smlouvy a těchto Podmínek, který má být splněn jednou smluvní stranou, lze rozumně splnit pouze se součinností druhé smluvní strany, je druhá smluvní strana povinna poskytnout na žádost první smluvní strany této straně jakoukoli takovou rozumnou součinnost.
  • Pokud se nějaký článek těchto Podmínek anebo kupní smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články těchto Podmínek anebo kupní smlouvy zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahradit dohodou ustanovením platným, účinným a vymahatelným, se stejným nebo alespoň podobným obchodním a právním smyslem.
  • Kupní smlouvu jakož i ostatní dohody uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s dodávkami zboží lze měnit pouze písemnou formou.
  • Tyto Podmínky vstupují v platnost dnem 20.03.2024.

Chotěbořské strojírny, a.s.

IČ: 45534519 / DIČ: CZ45534519

Adresa: Herrmannova 520, 583 01 Chotěboř / mapa

Tel: +420 569 551 111

Zobrazit všechny kontakty

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: